fredag 30 september 2011

En skola som blir två

Tingdalsskolan

Tingdalsskolan delas till två skolor. Björnås som nu byggs besiktigas i oktober 2011. Den gamla skolan får vid flytten bättre plats och kan disponera sina lokaler på ett mer ändamålsenligt sätt.

I dag består Tingdalsskolan av F-skolår 4. Efter flytten kommer skolan att husera skolår 3-5. Det finns många förskolegrupper i området - sex förskolor. 190 elever i grundskolan och 220 förskolebarn.

Efter flytten kommer skolans lokaler att omdisponeras och möjligheterna till ett skolbiblioteksrum blir större. Idag består skolbiblioteket av hyllor på två motstående väggar i en korridor. Ansvaret för inköp har tre lärare på skolan. Lärare och elever besöker då och då huvudbiblioteket för att låna.

Björnåsskolan kommer att ta emot skolår F-2. Det finns fem förskolor i området.

De nya lokalerna på Björnås kommer att innebära att det finns stora möjligheter till att integrera media i verksamheten så att läs- och språkutveckling kan gynnas på bästa sätt.

Allt som allt finns det 11 förskolor i Tingdal-Björnåsområdet!


torsdag 29 september 2011

Idag blev det studiebesök till Vuxenutbildningscentrum i Åstorp. En liten skola med ett brett och flexibelt kursutbud. Många förkortningar som jag inte är insatt i.

Introduktionsprogrammet (IM) hette tidigare Individuella programmet (IV). Ett program som är till för elever som inte är behöriga att söka till gymnasiet. Introduktionsprogrammet är mellan 1 till 3 år långt och erbjuder fem olika inriktningar.

GYVUX - En utbildning som är till för elever som avbrutit sina tidigare studier eller som behöver behörighet för vidare studier på universitet och högskola.

GRUV - Grundläggande vuxenutbildning som fokuserar på läsning, skrivning och matematik.

SFI - Svenskundervisning för invandrare. Grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål.

Särvux - syftar till att ge kunskaper och färdigheter motsvarande det som ges i

* den obligatoriska grundsärskolan
* den obligatoriska träningsskolan
* specialutformade program på gymnasiesärskolan

Skolan har tidigare haft avtal och service från kommunbiblioteket i Åstorp. Detta avtal är uppsagt och ingen service finns längre. Det har också tidigare funnits en assistent som skött utlån och återlämning av media. Biblioteket har flyttats ner en våning då lokalen behövde användas till klassrum.

På skolan finns en grupp på tre personer som tillsammans skall diskutera mediafrågor och inköp.


fredag 23 september 2011

Vad gör en skolbibliotekarie?

Örkelljunga ger också en tydliga arbetsbeskrivningar på vad arbetet som skolbibliotekarier innebär. Exempel på de pedagogiska uppgifterna är:

  • Vägleda elever i informationssökning
  • Bibliotekskunskap
  • Delta i klassernas arbete med olika tema
  • Vägleda elever som behöver särskilt stöd i sin läsning
  • Vägleda enskilda elever vid besök i biblioteket
  • Stimulera elever till läsning med hjälp av aktiviteter i biblioteket, författarbesök och projekt i olika former
  • Bokprat

Det är också viktigt att samarbete sker både mellan skolbibliotekarierna och övriga pedagoger. Skolbibliotekarierna deltar i olika arbetslag och i skolornas konferenser.

För att sprida goda idéer och förmedla information träffas skolbibliotekarierna en gång i månaden. Barnbibliotekarien är sammankallande. Gruppen åker ut då och då för att prata vid rektorskonferenser och ute bland lärarna. Detta behövs för att påminna om verksamheten och dess service.


Små skolor

Alla elever skall ha tillgång till skolbibliotek enligt Skollagen. Skollagen föreskriver också att utbildningen ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas.

Örkelljunga kommun omfattar flera små byar med små skolor. Förutom centralortens tre grundskolor finns skolbibliotek i Skånes Fagerhult, Åsljunga, Eket och Tockarp. Totalt finns det åtta skolbibliotek varav ett är gymnasiebibliotek.

Alla skolor i Örkelljunga kommun är bemannade med fackutbildad skolbibliotekarie - även de minsta skolorna med 20-40 elelver.

Örkelljunga kommun

Redan vid hemsidans ingång erbjuds information om kommunens skolbibliotek samlat under rubriken Skolbibliotek. Det finns ett gemensamt ansvar mellan skola och bibliotek för att upprätthålla skolbiblioteksverksamhet i kommunen. Den huvudsakliga finansieringen går under bibliotekets budget.

Skolbiblioteksuppbyggnaden började i mitten av 90-talet då biblioteket vände sig till skolans rektorer med ett erbjudande om service till skolorna. Bibliotekarierna reste runt på skolorna och presentera ett smörgåsbord av tjänster som kunde erbjudas skolans elever och lärare. Dessa tjänster omfattade i huvudsak två inriktningar; lässtimulans och handledning i informationsfärdighet.

Rektorer, lärare och bibliotekarier arbetade tillsammans upp den skolbiblioteksverksamhet som sedan dess finns i Örkelljunga kommun. En verksamhet som nu ligger helt i linje med den nya skollagen!

lördag 17 september 2011

Omvärldsblick

I nästa vecka besöker jag Örkelljunga kommun där man har lång erfarenhet av skolbiblioteksverksamhet.
Omvärldsblick både nära och långt bort gör bilden fylligare.

Flygkarta


Gjort en "flygkarta" över området. Bra att ha koll över området och samtidigt kunna landa inom vissa områden för att där göra detaljerad karta.

tisdag 13 september 2011

Ivrigt väntande

Brinner av otålighet att få träffa rektorerna :-) Två rektorer är bokade. Alla har fullt upp nu med den nya läroplanen så jag får nog lugnt vänta. Börjar Nu-läges analysen med den information jag har.

måndag 12 september 2011

Utskicket gjort

En definition på begreppet "skolbiblioteksverksamhet" är utskickat till rektorerna tillsammans med en förfrågan om att komma ut till skolorna och besöka verksamheten för att analysera behov och önskemål.
Förslag för hur vi kan skapa en bättre resursfördelning

fredag 2 september 2011
Rapport över inledande delen av projektet är inlämnat till förvaltningschefen.