måndag 28 november 2011

onsdag 23 november 2011

Digital resurs


Projektskiss

Vi arbetar enligt följande projektskiss. Dagens möte var mycket givande och många synpunkter lades fram som är värdefulla för den vidare processen.

måndag 21 november 2011

Status november 2011

Följande enkät är ett utkast på hur vi kan bedöma vårt nuläge när det gäller skolbiblioteksstatusen. Förslag på förbättring av enkäten mottages tacksamt innan vi kör den!

Träff med skolgruppen

Onsdag 23 nov kl 15.15 träffas vi i skolgruppen. Dagordning och kallelse finns att hämta som Google Docs.

torsdag 17 november 2011

Förslag från biblioteksgruppen

Flera ideer och tankar presenterades:
  • Samverkan och samordning - Vilka nyckelpersoner kan vi knyta an till skolbiblioteksverksamheten?..... bibliotekarier, lärare, rektorer, svenska 2 lärare, modersmålsslärare, specialpedagoger, fritidpedagoger, föräldragrupper, elevråd, biblioteksråd ... listan blir lång.
  • Samordning och samarbetet leder till att, vi inte som nu, står med klasser som runt om i vår kommun skall jobba med samma tema - samtidigt :-) Samarbetet bibliotekarie/pedagog leder oss in i ett arbete som präglas av gemensamt arbete där vi för en dialog med kreativt idéeutbyte i enlighet med LGR11.
  • Vi behöver en skolbibliotekscentral i miniformat: en medieresursenhet och en kompetensresurs. En kostnadseffektiv åtgärd som undviker att vi står med dubbelex av titlar som egentligen skulle kunnat cirkulera mellan skolorna. Helheten blir större genom att beståndet kan växa gemensamt. Små litteraturbehov som t ex lättläst för nya svenskar kan generera ett ökat och attraktivt media bestånd för dessa grupper om vi samlar resurserna. Inköp på andra modersmål likaså. Bokhyllan växer och blir omväxlande när alla skolor bidrar. Genom kompetensresursen får alla skolbibliotek lika chans att utvecklas.
  • Beståndsregistering - För att vi skall kunna se vad som gömmer sig i våra skolbibliotekshyllor behöver vi ha koll! Behovet att registrera i gemensam katalog blir en nödvändig åtgärd om vi skall samordna.... Samtidigt behöver vi då göra en översyn så att bestånden blir aktuella och up-to-date i relation till elevgrupper och nivåer.
  • Kompetensutveckling för pedagogerna - Att informera om god barn- och ungdomslitteratur är ett område som pedagogerna efterlyser. I stället för att förskollärarena alltid tar det säkra kortet Alfons Åberg kan litteraturguidning leda in på nya och okända läsäventyr. Litteraturtips till pedagogerna ger dessutom möjlighet att de som vuxna får behållning av att ta del av den rika litteratur skatt som gömmer sig hos våra barn- och ungdomsförfattare!
  • Lässtimulans plan och plan för informationsfärdighet är verktyg som behövs för ett rättvisare skolbiblioteksutfall. Genom att via dessa planer riktar insatserna mot olika grupper blir det också lätt att följa upp att aktiviteterna genomförs.onsdag 16 november 2011

Träff med biblioteksgruppen

I morgon är det dags att träffa biblioteksgruppen, dvs de bibliotekarier som jobbar i eller nära skolan. Det skall bli spännande att ta del av deras funderingar och förslag.


lördag 12 november 2011

Kursplanen i relation till våra projekt

Som jag tidigare berättat har skolbiblioteket och några lärare på Björnekuillaskolan jobbat intensivt nu under några veckor. Glädjande är att så många delar från LGR11 har kommit med i våra projektarbeten! :

o Skolbiblioteksverksamheten stödjer kurs- och läroplaner.

o Skolbiblioteket stödjer elevernas lärande. (Lgr11)

o Skolbiblioteket stödjer elevernas kreativitet. (Lgr11)

o Skolbiblioteket medverkar till att elevernas nyfikenhet stimuleras. (Lgr11)

o Skolbiblioteket ger eleven möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra (Lgr11)

o Skolbiblioteket uppmuntrar elevens möjlighet att pröva egna idéer och lösa problem (Lgr11)

o Skolbiblioteket bidrar till att öka den enskilde elevens självförtroende.

o Skolbiblioteket innebär att eleverna får ökade möjligheter till handledning i sitt lärande (Lgr11)

o Skolbiblioteket erbjuder möjligheter till olika uttrycksformer där språk och bild är viktiga områden .

o Skolbiblioteksverksamheten medverkar till att eleven ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, (Lgr11) (engelska, moderna språk, svenska)

o Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. (Lgr11) (svenska)

o Skolbiblioteket uppmuntrar möjligheter för eleverna att i sina arbeten kombinera ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter (LGR 11) (svenska)

o Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften (Lgr11) Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang (Lgr11)

o Skolbiblioteket stimulerar elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper. (Lgr11)

o Skolbiblioteket medverkar till att eleverna ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att möjligheter att kunna kommunicera på engelska och andra språk i tal och skrift (Lgr11) (engelska, moderna språk)

o Skolbiblioteket verkar för att eleven själv skall kunna söka och utveckla kunskap (Lgr11)

o Skolbiblioteket verkar för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem (Lgr11)

o Skolbiblioteket ger eleverna möjlighet till en bredare överblick och sammanhang inom och mellan de olika ämnesområdena (Lgr11)

o Skolbiblioteket ger eleverna möjligheter att utveckla sin förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen. (Lgr11) (moderna språk, engelska, samhällskunskap)

o Skolbiblioteksverksamheten bidrar till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor

o Skolbiblioteksverksamheten ger eleverna förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation (Lgr11) (engelska, moderna språk, historia)

o Skolbiblioteket erbjuder eleverna möjlighet att använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, (Lgr11) (svenska, moderna språk)

o Skolbiblioteket visar på vägar hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt (Lgr11) (svenska)

o Skolbiblioteket handleder elev och lärare om rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder och annat informationsmaterial. (Lgr11)

o Skolbiblioteket handleder i hur man citerar och gör källhänvisningar (Lgr11) (svenska)

fredag 11 november 2011

Tillsammans i ett processarbete

Upp och ner går det när man arbetar i en process tillsammans med eleverna. Besvikelser och väldig glädje går hand i hand. Flera projekt i gång .... Att vara lärare i ett sådant processarbete är inte lätt. Elever som springer runt i biblioteket i stället för att fokusera .... frustration. Jag som bibliotekarie tappar tålamodet. Men i nästa stund ser vi båda underbara lärprocesser som ger lärande inte bara inom ett område utan flera.

Men lätt är det inte :-)

onsdag 9 november 2011

Kompatibilitet LGR11

Gjort en analys över skolbibliotekets funktion i skolan i relation till läro- och kursplan.
Bara ett utkast.... skall fila mer ....

tisdag 8 november 2011

Bibliotekarieträff

På torsdag träffar jag våra bibliotekarier. Då kommer jag att informera om hur långt i processen vi är. Tillsammans med bibliotekarierna skall vi sedan bolla tankar och idéer utifrån deras perspektiv.

Projektgruppen Bibliotekarier träffas torsdag 17 november kl 9.00

Tid för träff

Projektgruppen skola träffas onsdag 23 november 15.15.
Välkomna!

fredag 4 november 2011