lördag 12 november 2011

Kursplanen i relation till våra projekt

Som jag tidigare berättat har skolbiblioteket och några lärare på Björnekuillaskolan jobbat intensivt nu under några veckor. Glädjande är att så många delar från LGR11 har kommit med i våra projektarbeten! :

o Skolbiblioteksverksamheten stödjer kurs- och läroplaner.

o Skolbiblioteket stödjer elevernas lärande. (Lgr11)

o Skolbiblioteket stödjer elevernas kreativitet. (Lgr11)

o Skolbiblioteket medverkar till att elevernas nyfikenhet stimuleras. (Lgr11)

o Skolbiblioteket ger eleven möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra (Lgr11)

o Skolbiblioteket uppmuntrar elevens möjlighet att pröva egna idéer och lösa problem (Lgr11)

o Skolbiblioteket bidrar till att öka den enskilde elevens självförtroende.

o Skolbiblioteket innebär att eleverna får ökade möjligheter till handledning i sitt lärande (Lgr11)

o Skolbiblioteket erbjuder möjligheter till olika uttrycksformer där språk och bild är viktiga områden .

o Skolbiblioteksverksamheten medverkar till att eleven ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, (Lgr11) (engelska, moderna språk, svenska)

o Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. (Lgr11) (svenska)

o Skolbiblioteket uppmuntrar möjligheter för eleverna att i sina arbeten kombinera ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter (LGR 11) (svenska)

o Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften (Lgr11) Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang (Lgr11)

o Skolbiblioteket stimulerar elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper. (Lgr11)

o Skolbiblioteket medverkar till att eleverna ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att möjligheter att kunna kommunicera på engelska och andra språk i tal och skrift (Lgr11) (engelska, moderna språk)

o Skolbiblioteket verkar för att eleven själv skall kunna söka och utveckla kunskap (Lgr11)

o Skolbiblioteket verkar för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem (Lgr11)

o Skolbiblioteket ger eleverna möjlighet till en bredare överblick och sammanhang inom och mellan de olika ämnesområdena (Lgr11)

o Skolbiblioteket ger eleverna möjligheter att utveckla sin förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen. (Lgr11) (moderna språk, engelska, samhällskunskap)

o Skolbiblioteksverksamheten bidrar till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor

o Skolbiblioteksverksamheten ger eleverna förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation (Lgr11) (engelska, moderna språk, historia)

o Skolbiblioteket erbjuder eleverna möjlighet att använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, (Lgr11) (svenska, moderna språk)

o Skolbiblioteket visar på vägar hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt (Lgr11) (svenska)

o Skolbiblioteket handleder elev och lärare om rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder och annat informationsmaterial. (Lgr11)

o Skolbiblioteket handleder i hur man citerar och gör källhänvisningar (Lgr11) (svenska)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.