måndag 2 januari 2012

IT-plan

FreeFoto.com


En it-plan för kommunen arbetas fram. Positivt med en framsynt planering kring it och lärande!

Skolbibliotekets roll i denna bör betonas - men jag förstår att det är svårt för de icke invigda att veta vad skolbiblioteksverksamhet egentligen handlar om. Ett dilemma alla vi skolbiblioteksnördar delar:-)

Jag ser ett stort behov av samordning och kompetensstöd inom olika delar av it och skolbiblioteksområdet. Tankarna kring utvecklingen av skolbiblioteket som pedagogisk resurs formerar sig kring två huvudinriktningar:

Läs- och språkfärdighet samt informationsfärdighet.

Informationsfärdighet kan i vissa delar jämställas med digital kompetens d v s:

En färdighet att kunna fokusera och definiera aktuell problemställning i relation till sitt sammanhang och utifrån detta söka, värdera, analysera, utvinna och presentera nödvändig information för att kunna ge svar på de frågor som problemet eller uppdraget kräver. Processen grundar sig på elevens förmåga till flexibelt tänkande, god språkfärdighet och kommunikationsförmåga där relevanta informationskällor, tekniker och information används effektivt och med ett etiskt förhållningssätt.

Genomförandet av en verksamhetsutveckling av skolbiblioteken föreslås i vår projektrapport att införas i olika steg där ett av stegen innebär en handlingsplan för informationsfärdighet i linje med Lgr 11.

· Gemensam lässtimuleringsplan och informationsfärdighetsplan upprättas för Åstorps kommuns grundskolor

· En central medie- och kompetensresurs upprättas – både fysisk och digital.

· En kontinuerlig fortbildning sker för lärare och personalen inom skolbiblioteksverksamheten kring informationsresurser, aktuell informationsteknik, pedagogik samt läs- och språkutveckling.

· Projektet bör slutligen mynna ut i att förvaltningsledningen sommaren 2012 presenterar en skolbiblioteksplan för bättre resursanvändande och likvärdig utbildning som leder till att alla grundskolor i Åstorps kommun har tillgång till bemanning av kompetent personal med kunskap om barnlitteratur, informationsresurser och aktuell informationsteknik som stöder elevens lärande

Då rapporten ännu ej är klar finns inga färdiga strategier eller handlingsvägar att samordna med kommunens IKT-strategi. Men visst är det angeläget att dessa båda rapporter harmonierasoch kopplas samman för bästa möjliga utfall och resursanvändande!


Alla barn/elever i Åstorps kommun

· ska kunna använda IKT som ett redskap för lärande

· ska kunna använda IKT som verktyg för att söka, kritiskt granska, lagra, skapa, redovisa, utbyta information och för att kommunicera, d.v.s. ha den digitala kunskapen, där den utgör ett redskap utifrån den enskildes förutsättningar och individuella behov.

Önskvärt vore IKT kompetens med olika förmågor inom respektive årskurs som det preciseras i planen kunde utarbetas i samråd med projektgruppen för skolbiblioteksutveckling då området informationsfärdighet ingår i detta uppdrag. En meny av olika färdighetsnivåer kommer att arbetas fram i skolbiblioteksgruppen. Det vore beklagligt om dessa inte samordnades

Betoning på:

· Kritiskt tänkande & problemlösning

· Kommunikation & samarbete

· Kreativitet & Innovation

Vi bör dra åt samma håll. Ett spännande och kreativt digitalt lärande landskap har vi att vandra i! Hårddisken är på väg att bli omodern. Allt fler funktioner och tjänster flyttat ut på webben och ut i molnet med följd att systemgränser suddas ut. De program som vi tidigare installerade på våra datorer finns nu tillgängliga i molnet. It utvecklingen i skolorna kommer allt mer att gå mot molnlösningar för data. Behovet av stöd från IT-avdelningarna minskar. Flera av oss använder redan en stor del molnbaserade tjänster som hanterar program, datalagring, kapacitet och processorkraft.

Fördelarna med molntjänster är flera:

Steget från pedagogisk idé till praktisk tillämpning kortas ner och det blir lätt att testa olika kreativa och pedagogiska digitala tillämpningar i skolmiljön.

Molnbaserade tjänster innebär ökade möjligheter till kommunikation och samarbete.

Det innebär också färre hinder mellan programvaror och tillgänglighet av mjukvaror installerade på en enskild dator.

Det innebär snabbare åtkomst till information och ständigt nya programtillämpningar och funktioner. Ingen nedladdning på kommunens servrar blir nödvändig.

Elever och pedagoger kan arbeta oavsett var de befinner sig och utan att behöva tänka på operativsystem, programvara eller webbläsare. Med traditionell teknik kan idag viktig information vara låst i en programvara tillgänglig på ett begränsat antal datorer.

Allt detta medför att samarbetet och kreativiteten kan flöda!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.