onsdag 8 februari 2012

Pedagogiskt Media Centrum
Pedagogiskt Media Centrum 

Vi behöver samordna och jobba tillsammans. Lära av varandra och låna av varandra. Genom att inrätta ett Pedagogiskt Media Centrum  (PMC) kan våra olika kompetenser blandas och våra resurser delas. PMC kan liknas vid en variant av en gammal företeelse – Skolbibliotekscentralen - där media är en viktig del av resursen.  Men lika viktigt är de digitala verktygen.

PMC skall fungera som både fysisk och virtuell mötesplats där man har möjlighet att diskutera aktuella frågor.  Nätverksträffar möjliggör för pedagogerna och bibliotekarierna  att mötas för erfarenhetsutbyte. Det ger även möjlighet till  fortbildning och utbyte av goda (och dåliga) exempel. 

Några av PMC:s funktioner:
• Lärcenter och ett nav för den pedagogiska verksamheten i kommunen. Aktörer skolbibliotekarier, specialpedagoger, IT-pedagoger m fl.
• En administrativ enhet för att systematisera och marknadsföra skolbibliotekets resurser
• Resurs för lässtimuleringen i kommunen.
• Resurs vid uppläggning av teman och projekt, service till både pedagoger och elever
• Kompetenscentrum för lärare och bibliotekarier vid arbete med digitala verktyg och stöd samt utveckling för undervisningen i informationshanering. 
•  Pedagogisk utbildning och handledning för bibliotekspersonalen för att stärka skolbibliotekarierollen så att verksamheten vidareutvecklas i enlighet med gällande styrdokument och samhällsutveckling. 


  • Pedagogigskt Media Centrum skall vara en fysik och virtuell plattform.
  • PMC förenar it, medier och pedagogik och vilar på både LGR11 och kommunens it- och biblioteksplan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.