tisdag 7 februari 2012

Turné


Har nu varit på några skolor och diskuterat tillsammans med pedagoger och bibliotekarier.

Vid en av skolorna finns det möjlighet för elever och lärare att själva låna medier med hjälp av scanner och lånekort med pinkodsinlogg. När bibliotekarien är på plats är det smidigare att hon handhar utlånen eftersom flera av barnen vill reservera kompisens bok :-) Dessutom funkar inte heller kvitto utskrivning från självscanningen.  Självutlåningen används då biblioteket inte är bemannat och då i mindre grupper av elever. Biblioteket används med andra ord flitigt även när det inte är bemannat. Pedagoger kommer ofta tillsammans med enskilda eller en liten grupp av elever och sätter sig och läser tillsammans.


Vid den planerade RFID införandet kommer hanteringen av in och utlån att effektiviseras och den administrativa arbetsdelen minska.


En av skolorna har bara bemannat under måndagar fram till 13.00. Alla klasser besöker då biblioteket och det är full rulle :-) Skolbibliotekarien har ett fullspäckat schema med klassbesök och bokprat. Självklart skulle hon behöva finnas där fler dagar i veckan!


Skolbibliotekarien har startat en Bokklubb efter skoltid. En grupp på ca tolv barn fikar och träffas för att prata böcker under en timmes tid. Rektor finansierar denna extra tid för skolbibliotekarien.

Ovanstående bibliotek är också öppet för allmänheten på onsdags eftermiddagar. Det finns önskemål om att ändra denna kvällsöppet tid till torsdagar då fritids har öppet. Detta skulle leda till att verksamheterna kunde samarbeta och de lässtimulerande åtgärderna utsträckas.Samarbete mellan pedagogen och bibliotekarien på ovanstående skola sker spontant. Förutom dessa viktiga spontana möten föreslås att två möten inplaneras varje termin. På alla skolor, utom en,  finns det lärare som fungerar som "Tekarier". Lärarbibliotekarien är ett språkrör för pedagogerna och kan förmedla tankar från lärarlaget till biblioteket och tvärtom. 


Då bibliotekarien bara är på plats en dag i veckan minskar möjligheterna till planering tillsammans med pedagogerna. En viktig förutsättning för ökat lärande för eleverna är just möjligheterna för pedagog och bibliotekarie att samarbeta. Bibliotekarien behöver vara med i hela processen, från planering, utförande och utvärdering. Genom deras olika professioner tillförs kompetenser som berikar och utvecklar lärandet. Verksamheten kan då utvecklas i enlighet med läroplanen.

Elevernas delaktighet är ett utvecklingsområde. Förslagsvis kan eleverna engageras i Elevens val. Eleverna kan engageras i bibliotekets utveckling, genom olika lässtimulerande aktiviteter men också genom möjlighet att aktivt delta i skyltning och marknadsföring av media både fysiskt och digitalt. Ett annat utvecklingsområde på alla skolorna är hemsidornas möjlighet att väcka läslust och vara ett verktyg i elevernas lärande. Här kan vi hjälpas åt genom att länka till den kommande digitala resursen alt klippa och klistra från den.

Vi behöver också utveckla skolbibliotekens undervisning i informationsfärdighet.


Några av skolorna är integrerade med ett områdesbibliotek. Andra skolor har inte denna fördel. På dessa skolor behöver mediebeståndet ses över och förnyas. En rejäl gallring skulle göra underverk. I vecka 8 kommer jag att tillsammans med några lärare röja på en av skolorna :-)Det behövs tydligare strukturer när det gäller inköp. Ofta köper man in böcker två gånger om året i anslutning med att läromedel köps in. Även vid rea köps en del. Alla betonar avsaknaden av kunskap när det gäller ny barnlitteratur. Mediaanslaget bör också tydliggöras. Den barnlitteraturexpertis som finns i kommunen via barnbibliotekarier och bibliotekarier som arbetar i skolbibliotek bör användas. Skolorna kan via inköpsvägledning från dessa få ett bra basbestånd på litteratur som passar elevgrupperna på skolan. Denna inköpsvägledning kan ske digitalt. Utöver detta bör lärarbibliotekarien träffa övriga skolbibliotekarier två gånger per termin.

Genom att bygga upp ett Pedagogiskt Mediecentrum kan vi samordna media på ett bättre sätt. Speciell media kan då köpas in och användas till flera skolor, t ex vid temaarbeten och elever med behov av särskilt stöd.

En annan skola som jag besökte saknas skolbibliotekslokal. Istället har man böckerna på hyllor i en hall.  Förslag att ett förrådsrum inreds till skolbibliotek med hyllor, arbetsbord och soffa. I denna lokal kan sedan lässtimulerande aktiviteter och undervisning i informationshantering ske. Datorer finns tillgänglig att rulla in i lokalen. Lokalen bör också utrustas med Smartbord eller projektor med filmduk.

Ser många möjligheter och stor styrka i samarbetet med alla inblandadepedagoger och rektorer. Tillsammans skall vi fixa det här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.