torsdag 3 maj 2012

Lite mer om hur det gick till ....Uppdraget har varit att göra en inventering och utredning över möjligheter att utjämna nuvarande skillnader i kvalitet, tillgänglighet, mediebestånd, bemanning med utbildad personal samt tillgång till bibliotekslokaler. För att säkerställa att alla resurser används på ett för verksamheten optimalt sätt har fokus på samordning och samverkansformer varit viktiga fokusområden

 Uppdragets genomförande
Projektet har letts av en projektledare (jag som skriver :-) )  som till sin hjälp knutit referensgrupper bestående av bibliotekarier, lärare och rektorer. Under processens gång har rapportering skett till förvaltningschefen.
En plan för projektarbetet har utarbetats och följande produktmål har växt fram:

• Högre servicenivå
Förbättrade elevresultat med högre måluppfyllelse
• Ökad tillgänglighet
• Ökade samordningsvinster
• Bättre kostnadseffektivitet

Arbetsprocessen har kunnat följas på webbplatsen Uppdrag:Skolbibliotek (oppnadorren.blogspot.com). Här har även funnits möjlighet att bidra med synpunkter.

De båda referensgrupperna har i samtal, diskussioner och enkäter visat på behov av jämlikare resursfördelning, samordning och kompetensstöd. Följande har bl a påpekats:

-                     Ojämn fördelning av timmar med bemannade skolbibliotek i kommunen.
-                     Ojämn fördelning av olika tillgänglighetsaspekter
-                     Ojämn kvalitet på mediebestånd
-                     Behov av handlingsplaner och fler utvecklingsverktyg för lässtimulans och informationskompetens för eleverna
-                     Behov av olika samordningsinsatser när det gäller kompetens- och kvalitetsutveckling.
-                     Behov av samverkan inom och mellan organisationens olika delar 
-                     Bättre kompetensutvecklingsstrategier för hur personal på skolbiblioteken skall utveckla sin kompetens inom de områden som skolbiblioteksverksamhet omfattar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.