torsdag 9 augusti 2012FORSKNING KRING LÄSFÖRSTÅELSE

Är det viktigt att våra elever erhåller en bra läsförståelse?
Vad är läsförståelse egentligen?
Hur bra är våra elevers läsförståelse egentligen?

Läsförståelsen minskar

Femtonåringarnas kunskaper i läsförståelse har försämrats under det senaste decenniet. Nedgången är störst hos redan svaga läsare. Var femte svensk elev når idag inte upp till en "grundläggande nivå" i läsning. Av elever med utländsk bakgrund födda i Sverige når 30 procent inte upp till grundläggande läsnivå, och för dem som är födda utomlands har varannan elev inte kunskaper i läsförståelse nog för att tillgodogöra sig annan kunskap.

Pojkar har ett markant sämre läsförståelseresultat än flickor. - Gäller hela världen (Pisa under 2000-talet).
Sveriges relativa position i PISA har försämrats på grund av att andra länder gått framåt medan Sverige haft nära oförändrade resultat.

Läsförståelse definition

Bråten (2008)”Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och samspelar med den.”

Hur gör vi då?

Genom att läsa får eleverna ett varierat språk och läsning ökar även deras ordförråd. Förutom att få möjlighet att tillägna sig kunskaper inom alla områden vidgar det även deras vyer.

Hur arbetar vi som pedagoger och skolbibliotekarier för att trenden skall svänga?
Genom att stimulera till läsning på alla sätt!
  1. Självklart är det viktigt att det finns ett stort urval av bra och intressant skönlitteratur, för att stimulera elevernas läsning på bästa sätt.
  2. Men också viktigt att ta hänsyn till det som forskningen pekar på: könsidentifikationen och grupptillhörighetstema! Dags att ta i tu med att engagera killarna genom diskussioner och manlig identifikation via litteraturvalet kan vi nå långt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.